Sunday, April 10, 2011

รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)


        รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นรูปแบบที่ครูผู้สอนนิยมใช้ในการสอนนักเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากมีความเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นรูปแบบที่สอนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มได้ด้วยตนเอง


No comments:

Post a Comment